Information om personuppgiftsbehandling

GDPR och du!

Förståeligt nog är vi måna om att följa gällande dataskyddsregelverk. Det vore dyrt att inte göra det, men vi är också trevliga nog att inte vilja kränka folks integritet i onödan. Här kan du läsa hur vi på föga överraskande vis hanterar personuppgiftsfrågor på vettigt sätt, vi liksom alla seriösa aktörer på nätet, men ska det sägas så ska det sägas. Nå:

Varför Vector Traffic behandlar personuppgifter

Vector Traffic behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal som ingås och kunna erbjuda god service och korrekt administration av sådana avtal. Behandling sker också för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler, samt regler som är specifika för vår verksamhet.

Vector Traffic kan även behandla personuppgifter som underlag för marknads- och kundanalyser, hantering av användare och användares konton, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling, hantering av backuper samt fakturering.  Rätten att behandla personuppgifterna grundar sig på avtalet mellan den registrerade och Vector Traffic, på en rättslig förpliktelse eller på den registrerades samtycke.

Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag, antingen bolag som Vector Traffic nyttjar som personuppgiftsbiträde och förhållandet är reglerat i avtal, eller användarinformation till lärare på de skolor som Vector Traffic har ingått avtal med.

Dina rättigheter som registrerad

Är dina personuppgifter registrerade hos Vector Traffic har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Vector Traffic behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta på info@vectortraffic.se.

Du har alltid rätt att ta tillbaka ditt eventuella samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, be oss rätta felaktiga uppgifter, rätt till radering eller begränsning av våra uppgifter om dig samt till invändning mot hur vi hanterar dem. Du har även rätt till dataportabilitet, alltså att kräva att Vector Traffic tillhandahåller dig begärda uppgifter i ett elektroniskt format. Allt sånt samt frågor om Vector Traffics personuppgiftshantering skickas till info@vectortraffic.se.